Teoriakoulutus

Salon  Navigaatioseuran koulutusohjelmaan kuuluvat kaikki Suomen Navigaatioliitto ry:n koulutusjärjestelmän mukaiset laivurikurssit ja lisäksi Euroopan sisävesiliikenteeseen pätevöittävä CEVNI-kurssi. Merenkulkuopin teoriakursseja on kolme tasoa, jotka tulisi suorittaa järjestyksessä: saaristo, rannikko ja avomeri. Merenkulun kursseista järjestetään valtakunnalliset tutkinnot keväällä ja syksyllä. Tutkinnot laatii Suomen Navigaatioliitto ja seura vastaa järjestelyistä Salossa. Laivurikurssit järjestetään yhteistyössä Salon kansalaisopiston kanssa ja ilmoittautuminen on opiston normaali käytäntö. Muille kursseille otetaan ilmoittautumisia vastaan jatkuvasti ja kurssi toteutuu kun riittävä määrä ilmoituksia kertyy. Lisätietoja alla mainituista kursseista: koulutus@salonnavigaatioseura.fi

Saaristomerenkulku Navigoinnin peruskurssi, joka antaa perustiedot vesillä liikkumisesta, merikartan käytöstä, kompassiopista, paikanmäärityksestä, merenkulun turvalaitteista, reitin suunnittelusta ja vesiliikenteen säännöistä. Kurssin aikana suoritetaan runsaasti harjoitustehtäviä. Kurssi valmistaa tutkintoon, jonka suorittanut saa saaristolaivurin arvon.

Rannikkomerenkulku Navigoinnin jatkokurssi, jonka ohjelmassa on lisää paikanmääritystekniikoita, paikanmääritys sorron ja virran vallitessa, vuorovesiopin perusteet, merkintälasku, navigoinnin elektroniset apuvälineet, veneilijän sääoppi ja ulkomaanliikenteen säädökset. Kurssi valmistaa tutkintoon, jonka suorittanut saa rannikkolaivurin arvon.

Tähtitieteellinen merenkulkuoppi Ylin navigoinnin kurssi, se antaa teoreettiset valmiudet avomerellä tapahtuvaan paikanmääritykseen. Kurssilla opiskellaan taivaankappaleiden liikkeitä, tarkkaa ajanmääritystä ja tähtien tunnistamista sekä kuinka sekstantin ja merenkulun taulukoiden avulla tehdään paikanmääritys. Kurssi valmistaa tutkintoon, jonka suorittanut saa avomerilaivurin arvon.

CEVNI-kurssilla opiskellaan Euroopan sisävesisäännöstön (Code Européen des Voies de la Navigation Intérieure) perusteet, joiden hallitseminen on edellytys CEVNI-sopimukseen liittyneiden maiden kanavilla ja sisävesillä liikkumiseen. Osoitus tästä taidosta on kansainvälisen huviveneenkuljettajan kirjassa oleva I-merkintä (Intérieure), jonka saamiseksi on suoritettava Merenkulkulaitoksen hyväksymä tutkinto. Tämä tutkinto järjestetään kurssin päätteeksi.

Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja

Määräykset (Dnro 1831/30/2003) kansainvälisestä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjasta tulivat voimaan vuoden 2004 alusta. Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää huviveneen kuljettajan pätevyyskirjat muun muassa veneilyjärjestöjen antamien koulutustodistusten perusteella.

Haettaessa kokonaan uutta pätevyyskirjaa
Pätevyyskirjan saamiseksi hakijan on toimitettava Liikenteen turvallisuusviraston meriturvallisuusosaston alueelliselle tarkastusyksikölle vapaamuotoinen hakemus, josta tulee selvitä seuraavat asiat:

1.   hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite

2.   hakijan syntymäaika ja -paikka

3.   haetaanko lupaa moottori- vai/ja purjevenettä varten (vaaditaan vastaava käytännön taito)

Hakemukseen liitettävät asiakirjat

a) kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta

b) kopio Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän veneilyjärjestön antamasta koulutustodistuksesta, josta ilmenee Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission päätöslauselman No. 40 (1998) vaatimusten täyttyminen tai kopio Suomen Navigaatioliiton myöntämästä rannikkolaivurin todistuksesta. Navigaatioliiton myöntämä saaristolaivurintodistus voidaan myös hyväksyä suorittamalla täydentävä koe virta-, sorto- ja vuorovesilaskelmista tai muu todistus vastaavasta navigoinnin teoriatason osaamisesta (v. 1983 kesäkuun jälkeen hankittu)

c) SPR:n EA1 kurssitodistus tai vastaava (korkeintaan 3 vuotta vanha)

d) todistus riittävästä käytännön veneilytaidoista (todistuksesta on käytävä ilmi, ovatko taidot riittävät moottori- vai/ja purjeveneelle)

e) hakijan passivalokuva (1 kpl)

Kohdassa b) mainittuja muita todistuksia ovat esimerkiksi: sotilasveneen kuljettajankirja, venepäällikkötutkinto (SVEL), meripartiolaisten kipparikurssin todistus, merenkulku-upseeri, veneenkuljettajan koulutus (Merisotakoulu), Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskuksen kurssitodistus, kuljettajan pätevyyskirja tai muu ylempi, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitettu, kansipäällystön pätevyyskirja. Mikäli hakijalla ei ole mitään todistusta teoriaosaamisestaan, hänelle pidetään tentti alueellisessa tarkastusyksikössä. Hyväksytty tenttisuoritus rinnastetaan kohtaan b.
Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän veneilyjärjestön koulutustodistukseen voidaan liittää myös järjestön antama vahvistus kohtien c) ja d) vaatimusten täyttämisestä. Mikäli hakija haluaa pätevyyskirjaan myös ”I” eli sisävesikelpoisuuden, on hakijan erikseen todistettava, että hänellä on riittävät tiedot Euroopan sisävesien liikennesäännöksistä (eli CEVNI-säännöt).

1.1.2004 jälkeen myönnettävät kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjat ovat voimassa siihen asti kunnes haltija täyttää 70 vuotta. Tämän jälkeen haltijan on uudelleen todistettava, että hän omaa riittävän näkö- ja kuulokyvyn, saadakseen pätevyyskirjansa uusittua. Kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja myönnetään vain 18 vuotta täyttäneelle ja sen hinta on 92 euroa, uusiminen maksaa 46 euroa.

Hakemus toimitetaan Liikenteen turvallisuusviraston merenkulkutoimialan alueelliselle tarkastusyksikölle: Saaristomeren tarkastusyksikkö Yliopistonkatu 34, 20100 Turku – PL 209, 20101 TURKU. Puhelin 020 618 500, faksi 020 618 6619. Lisää tietoa löytyy Liikenteen turvallisuusvirastosta (TraFi)  eli entisestä merenkulkulaitoksesta.